• office@fantv.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ НЯКОЙ ОТ САЙТОВЕТЕ. Като използвате даден Сайт или като щракнете върху поле или връзка, указваща, че приемате или се съгласявате с настоящите условия, вие всъщност декларирате своето съгласие, че приемате настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате Сайтовете.

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, с ЕИК 131138783, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Гюешево № 85, ет. 3 и потребителите на интернет сайтовете www.fentv.bg и http://balkanika.tv (наричани по-долу „сайтовете”) Чл. 2. Интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД са всички уебсайтове, собственост на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ

ГРУП” ООД потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на видео съдържание, получаване на информация за програмите на отделните телевизии Fen TV и Balkanika Music Television, информация за артистите, събитията, дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, слушане на радио, възможност за гласуване в определяне на класации, публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които посещават настоящата интернет страница. Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 7. (1) Ползването на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 9. (1) С подаване на своя глас в класация на сайта, натискане на бутона “like”, публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, описани в настоящите общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 10. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 12 (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

(2) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

Чл. 13. (1) Всички интернет сайтове на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете могат да бъдат представени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 15. (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание.

Чл. 16. Всички спорове между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез медиация, преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ НА ФЕН ТВ

В сила от 01.01.2021 г.

  1. ПРАВИЛА

1.1. Участниците в Игрите и кампаниите в ефира  на ФЕН ТВ са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в ефира на ФЕН ТВ, с доставчик „Кю Мюзик Медия Груп” ООД  и/или в уеб портала www.fentv.bg, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: http://www. fentv.bg.

1.3. ОРГАНИЗАТОР на игрите е доставчикът на медийни услуги „Кю Мюзик Медия Груп” ООД  и/или трети лица.

1.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след  публикуването им на Интернет адрес: http://www. fentv.bg.

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите в ефира на ФЕН ТВ могат да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

2.2. В игрите и кампаниите на ФЕН ТВ нямат право да участват служителите на „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД, служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или кампании, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или кампании, както и членовете на техните семейства.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

3.1. Наградите в игрите и кампаниите на ФЕН ТВ са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно десет работни дни след приключването на игратата или кампанията.

3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

  1. ОТГОВОРНОСТ

4.1. „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД не носи отговарност за погрешно подадена информация от участниците в игрите и кампаниите в ефира на ФЕН ТВ.

4.2. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно правилата на Закона за защита на личните данни „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите в ефира на ФЕН ТВ. С регистрирането на участието си в играта или кампаниите  на ФЕН ТВ ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта или кампанията.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

  1. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на ФЕН ТВ се решава по взаимно споразумение, а  при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

  1. ПУБЛИЧНОСТ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 180 календарни дни след края й.

 


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1859 , Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-1, Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Резултат: Запазване на работещия персонал, икономически и финансови ефекти, запазване на добри партньорски взаимоотношения и преструктуриране на дейността

Обща стойност: 75 000 лв., от които 63 750.00 лв. европейско и 11 250.00 лв. национално съфинансиране.


Начало: 11.02.2021 г.

Край: 11.05.2021 г.